Мантрические заклинания для воззвания к именам Лилит

KISKIL LILA-KE

Ama ki-si-kil-lil-la-ke me-en dummu-ki
Geshtug-shir-kug-i-gar-shi

LABARTU

Labartu zug-gu-tur-ra-am nang-ush e-ne-ne
Me-en-de mu-za-e-pa
Labartu nin-gal-dim-ki zi-kar-am u-tur ge-nu-ki

LAMASHTU

Lamashtu nin-gi-an-na-ki mi-su-lim mi-u-ur-mah
Lamashtu mi-ur-am um-ma imin nang-ush-am
gitah-su-gu-am ge-nu-ki

LILITU

Lilitu nin-gi-an-na-ki mi-su-lim mi-u-ur-mah
me-en-de mu-za-e-pa
Lilitu nin-ur kuku-itud murub-ki a-nu-gi-a
hi-li-gal nin-nu-mu-da-sa ge-nu-ki

Назад к списку статей